Domov pro seniory Starý mlýn v Prasklicích je v provozu od května 2018.
Usilujeme především o to, aby klienti žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili běžným způsobem života. Služby respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování.


Provoz domova je financován kombinací zdrojů od uživatelů, příspěvků na péči a příspěvků dárců.


Kapacita domova je 29 lůžek.

 

POSLÁNÍ

Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové sociální služby v nepřetržitém provozu, zaměřené na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Posláním je také vytvářet pro seniory příjemné prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby, podporovat co nejvíce jejich samostatný a důstojný způsob života, udržet a rozvíjet sociální konta.

CÍLE DOMOVA PRO SENIORY

1. Podporovat pocit bezpečí uživatelů z hlediska sociální a zdravotní péče. Poskytnout jim zázemí, pocit bezpečí a jistoty.

2. Napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí.

3. Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami, udržet sociální vazby našich klientů na rodinu a přátele.

4. Přiblížit klienty co nejvíce běžnému způsobu života podle jejich možností a schopností.

5. Podporovat seberealizaci klientů podle jejich zájmů a schopností. Zachovat a posilovat jejich naučené dovednosti.

6. Vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času, podporovat zájmy a aktivity klientů.

7. Zvýšit individuální podporu klientů a poskytované služby pružně přizpůsobit potřebám klientů, zajišťovat a udržet individuální schopnosti klientů, v rámci individuálních plánů sledovat jejich vývoj.

ZÁSADY

Podpora samostatnosti

Poskytujeme péči a pomoc vycházející z individuálně určených potřeb uživatelů takovým způsobem, aby byl uživatel služby aktivně podporován k samostatnosti. Naše podpora a péče začíná tam, kde individuálně končí síly a možnosti seniora. Dle individuálních potřeb uživatele se nácvikem běžných činností snažíme o jeho návrat k samostatnosti, případně k zachování a udržení jeho schopností.

Respektování soukromí

Dbáme na dodržování respektu k soukromí uživatelů služeb a to jak k osobním věcem, kdy s nimi manipulujeme vždy se souhlasem uživatele, tak k respektování soukromého prostoru uživatelů na pokojích, kdy vstupujeme se souhlasem uživatele a dále dbáme na zachovávání mlčenlivosti o všech citlivých a osobních informacích.

Důstojnost

Vytváříme podmínky pro důstojné prožití života ve stáří především respektováním individuality každého uživatele služeb, přičemž dbáme na zachovávání lidských práv, svobod a soukromí uživatelů služeb. Dodržujeme zásady vzájemného slušného společenského chování.

Poskytovány jsou jak základní služby, tedy ubytování, strava, úkony péče a zdravotní péče, tak i další služby a to například manikúra, pedikúra, fyzioterapeut, kadeřnice, zabezpečování nákupu a jiné.

NABÍZÍME

bydlení v nových bytových jednotkách celodenní stravu pečovatelskou službu odborný zdravotní personál fakultativní služby.