Domov pro seniory Starý mlýn v Prasklicích je v provozu od května 2018.
Usilujeme především o to, aby klienti žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili běžným způsobem života. Služby respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování.


Provoz domova je financován kombinací zdrojů od uživatelů, příspěvků na péči a příspěvků dárců.


Kapacita domova je 31 lůžek.

 

POSLÁNÍ

Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové sociální služby v nepřetržitém provozu, zaměřené na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Posláním je také vytvářet pro seniory příjemné prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby, podporovat co nejvíce jejich samostatný a důstojný způsob života, udržet a rozvíjet sociální konta.

CÍLE DOMOVA PRO SENIORY

1. Podporovat pocit bezpečí uživatelů z hlediska sociální a zdravotní péče. Poskytnout jim zázemí, pocit bezpečí a jistoty.

2. Napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí.

3. Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami, udržet sociální vazby našich klientů na rodinu a přátele.

4. Přiblížit klienty co nejvíce běžnému způsobu života podle jejich možností a schopností.

5. Podporovat seberealizaci klientů podle jejich zájmů a schopností. Zachovat a posilovat jejich naučené dovednosti.

6. Vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času, podporovat zájmy a aktivity klientů.

7. Zvýšit individuální podporu klientů a poskytované služby pružně přizpůsobit potřebám klientů, zajišťovat a udržet individuální schopnosti klientů, v rámci individuálních plánů sledovat jejich vývoj.

ZÁSADY

Podpora samostatnosti

Poskytujeme péči a pomoc vycházející z individuálně určených potřeb uživatelů takovým způsobem, aby byl uživatel služby aktivně podporován k samostatnosti. Naše podpora a péče začíná tam, kde individuálně končí síly a možnosti seniora. Dle individuálních potřeb uživatele se nácvikem běžných činností snažíme o jeho návrat k samostatnosti, případně k zachování a udržení jeho schopností.

Respektování soukromí

Dbáme na dodržování respektu k soukromí uživatelů služeb a to jak k osobním věcem, kdy s nimi manipulujeme vždy se souhlasem uživatele, tak k respektování soukromého prostoru uživatelů na pokojích, kdy vstupujeme se souhlasem uživatele a dále dbáme na zachovávání mlčenlivosti o všech citlivých a osobních informacích.

Důstojnost

Vytváříme podmínky pro důstojné prožití života ve stáří především respektováním individuality každého uživatele služeb, přičemž dbáme na zachovávání lidských práv, svobod a soukromí uživatelů služeb. Dodržujeme zásady vzájemného slušného společenského chování.

Poskytovány jsou jak základní služby, tedy ubytování, strava, úkony péče a zdravotní péče, tak i další služby a to například manikúra, pedikúra, fyzioterapeut, kadeřnice, zabezpečování nákupu a jiné.

NABÍZÍME

bydlení v nových bytových jednotkách celodenní stravu pečovatelskou službu odborný zdravotní personál fakultativní služby.

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

Domov pro seniory Starý Mlýn, Prasklice(VETUS MOLENDINI CZ, z.s.) IČO: 06753060, se sídlem Prasklice 142, 768 33, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně (dále jen "DPS"), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat uživatele sociální služby (dále také jen "subjekt údajů") o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

DPS zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR") a dále v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

DPS shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu. DPS jako správce uvedených osobních údajů prohlašuje, že má zavedena veškerá technická a organizační opatření pro zajištění ochrany a bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, zejména před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou, v souladu s požadavky.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

1) Zajištění a poskytnutí sociální služby:

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy

a) DPS shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu - jméno, příjmení, datum narození, adresa, rodné číslo, informace o svéprávnosti. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy o poskytnutí sociální služby, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.

b) DPS dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu - místo narození, rodinný stav, informace o přiznání mimořádných výhod, číslo občanského průkazu, kontakt na kontaktní osoby a zákonné zástupce. Sdělení osobních údajů subjektem údajů je zde dobrovolné, tzn. na souhlas, v rozsahu odpovídajícímu individuálnímu plánu uživatele sociální služby a nemá vliv na uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti DPS

a) DPS dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu - státní občanství, částka důchodu, jiný příjem, údaje o přiznaných dávkách, rodné číslo, zdravotní pojišťovna a zdravotní stav, a to pro účely plnění zákonem stanovených povinností (§ 4, § 36, § 71, § 73 odst. 3 a 4, § 91 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů).

Zpracování citlivých údajů je nezbytné pro účely poskytování zdravotní nebo sociální péče

a) DPS dále shromažďuje a zpracovává citlivé osobní údaje subjektu údajů v rozsahu - údaje o kompenzačních pomůckách, o podávaných lécích, případně Barthelův index, test kognitivních funkcí - Mini Mental State Exam (MMSE), fotografie kožních defektů a informace z biografie uživatele sociální služby Sdělení těchto citlivých údajů subjektem údajů je zde dobrovolné, tzn. na souhlas.

2) Prezentace a propagace DPS a marketing

Souhlas se zpracováním osobních údajů

a) DPS dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu - fotografie, videa, zvukové záznamy, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů. Všechny záznamy jsou pořizované a zpracovávané v souladu s přísného dodržování ochrany osobnosti klienta.

Souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese DPS nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle DPS a jeho zaměstnanců, kteří jsou vázání mlčenlivostí, zpracovávány také dalšími externími subjekty, které v roli zpracovatele provádí pro DPS určité činnosti spojené se zpracováním osobních údajů. Tyto činnosti jsou poskytovány na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Zpracovateli osobních údajů pro DPS jsou: dodavatelé ekonomických a účetnických firem, dodavatel a podpora hardware a software používaných v rámci poskytování sociálních služeb (Cygnus, operační systémy a kancelářský SW) a poskytované činnosti jsou spojené s ukládáním, zálohováním a obnovou dat.

DPS informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. DPS dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech subjektům typu: zdravotní pojišťovny, orgány státní moci, ČSSZ, zřizovatel, lékaři...

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou DPS zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. DPS poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu údajů může DPS požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl DPS, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že DPS nebo smluvní zpracovatel DPS provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů DPS požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

DPS vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Kontaktní údaje DP

 

Domov pro seniory Starý Mlýn, Prasklice

VETUS MOLENDINI CZ, z.s.

IČO: 06753060

se sídlem Prasklice 142, 768 33